ناز ذ

سنجاب‌ها به جز مناطق قطبی و صحراهای بسیار خشک تقریباً در هر اقلیم و منطقه ای در جهان یافت می‌شوند. Duamda tek sen, bir sen çare

2023-02-04
    كلمات حرف الاي ل
  1. Nasibim sensin
  2. 28,688 76
  3. ٓیٞؼ یٔ ٖاٍ٘ لؤ يأ ذ ، و أو و دا يأ ا نا
  4. ا 91و ك ذ
  5. دارای چهره مبارک و خجسته فردخت